ایدی کانال تلگرام ما DAMUSIC_IR@کلیک کنید

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ ایرانی ترکیش هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده شب دیگه پرده ها رو نمیکشمحتی همسایه صوبرامم فنمنبزنم تووش هم میبینن لایومبغل پنجره دود میشه علفممن زندان نمیخوام برمولی این * هی جو میدنمبا اون تفنگ تا حالا […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شکاک هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شکاک هیپهاپولوژیستمتن اهنگ شکاک هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده مامان شام درست نکن نمیایم خونهما عادت کردیم مخ هم رو بخوریماز اولین دبل اول صبحتا آخرین پیپر آخر شبهنوز دلمی بچه به خداسر به سرت گذاشتم سرمون کلاهسویشرت سیجت میده بو گل هانری پرت […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ شاوتی ارتا هیپهاپولوژیست ویناک کوروشدانلود نسخه سانسور شده اهنگ شاوتی هیپهاپولوژیست ویناک کوروشمتن اهنگ شاوتی هیپهاپولوژیست ویناک کوروش ارتاوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – هیپهاپولوژیست]منو میخواد، بهم میگه باسمیبینه دورمه دار و دسته با کله تاسمیدونه یکی باشه بدخواهشو میکنه درازمیترکه فیتم با کوری بیشتر از ریک راسبدخواهمو […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ تی نبود هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ تخمم نبود هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ تی نبود هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده this shit is artthis shit is artرو بیت کاکامنو وینی با با با بامدکی دکی رپفارا را را رادا دا دا داهمیشه یه راه دراز بود و یه رول […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ BDC هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ BDC هیپهاپولوژیستمتن اهنگ BDC هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]بابلسر، دم کلاببابلسر، داره کلاببابلسر، دم کلاببابلسر، داره کلاب، داره کلاب[ورس یک]شب میرم، تا فضابچ رپ، با بچه هامَندِم ان، ساعت هارول میکنن کاغذها روسر کوچه، تلپموهاش لخته جِغِلهوسیله‌م توو کشوئهیه وقت شر شه جغلهمیگن […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکمتن اهنگ بلاد هیپهاپولوژیست ویناکوبسایت موزیک های سانسور شده [ورس یک – هیپهاپولوژیست]دود میده بلانت انگار نفت سوخته یه گالنبعدش کلمه پشت هم میاد عین یه واگنبا پلاک غریبه نچرخ با سیس راکونداشم بچه تهرانه، صادره از ژاپنجاسوئیچی ندارم، سوئیچ دست […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستمتن اهنگ چشم در برابر چشم هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده اسلحه پول پول پولگنگ گنگ گنگ، دختراسلحه پول پول پولقنداقی کلاش دختراسلحه پول پول پولگنگ پایین شهر دختراسلحه پول پول پولفیل *آلبومت چی داشت جز ایناآلبومی […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ علم vs گان هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ علم وز گان هیپهاپولوژیستمتن اهنگ علم vs گان هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [مقدمه]Yo [ورس]‫Gun می‌گه terror اِش کنولی علم می‌گه بکن ارشاد‫Gun می‌گه بیا بکن headshotعلم می‌گه یک بودی مرآت‫Gun می‌گه خون بیار کممهعلم می‌گه نزن صدمه‫علم می‌گه gun فنمهبا این […]

دانلود نسخه بدون فحش اهنگ بیگ بنگ هیپهاپولوژیستدانلود نسخه سانسور شده اهنگ بیگ بنگ هیپهاپولوژیستمتن اهنگ بیگ بنگ هیپهاپولوژیستوبسایت موزیک های سانسور شده [اینترو]بعد مدت ها دکی کاگان [ورس یک]همه می‌خوان من بشن یا یکی دیگهرپ میکردم بی حس تا که شدم Biggest‫یه تهران با خبر شده زدم پیرس piercبچه الان سخته برگردم پیشتدافه بهم میگه بیا […]

در حال جستجو در سایت . . .